Logo IDS JMK
Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje
Oficiální stránky Statutárního města Brna
Oficiální stránky Jihomoravského kraje
Česky
English
Deutsch
Russia
Esperanto
5 4317 4317
Facebook
[email protected]
DOSTÁVEJTE INFORMACE
O ZMĚNÁCH V DOPRAVĚ

 
 
Informace k ochraně osobních údajů.
ZMĚNY V POSEIDONU
Upozorňujeme, že přihlášení pod tímto textem je pouze do staré verze POSEIDONU. Údaje z nové verze najdete přímo ve svém mobilním zařízení. Stará verze POSEIDONU přestane prodávat jízdenky 30. 4. 2018. Nainstalujte si novou verzi!

Můj IDS JMK

Zapomenuté heslo
Registrace

Anketa

oprava
Co vám nejvíc chybí při stávající karanténě?
Kontakty s ostatními lidmi, známými, kolegy…
Návštěvy restaurací, klubů, barů…
Návštěvy sportovišť, welnesů, tréninky…
Možnosti nakupovat …
Kultura, divadla, kino, muzea…
Možnost městského života, ruch na ulicích …
Něco jiného…
Všimli jste si v záplavě informací o koronaviru, jaké je venku krásné jaro?
Určitě, ano…
Ani ne, mám jiné starosti…
Celkem hlasovalo 1432 osob.

Centrální dispečink IDS JMK

Důvody pro vznik Centrálního dispečinku IDS JMK

V každém IDS by měl existovat subjekt, který se postará o vzájemnou koordinaci jednotlivých dispečinků a předávání informací cestujícím. Všichni dopravci - DPMB, ČD i regionální dopravci mají samozřejmě své vlastní dispečinky. Centrální dispečink IDS JMK (zkráceně CED) funguje od roku 2005. Plní dva hlavní úkoly: operativně řídí veřejnou dopravu v Jihomoravském kraji a poskytuje informace cestujícím. Hlavním důvodem vzniku CED byla nutnost zajistit jízdním řádem garantované návaznosti mezi spoji.

Jeho vybudování podpořené fondy EU zahrnulo především vybavení regionálních autobusů speciálně vyvinutým zařízením - MSP (modul pro sledování polohy), které předává do CED informace o poloze vozidla a současně umožňuje komunikaci mezi dispečerem a řidičem textovými zprávami nebo i hovorem. S Českými drahami je CED propojen přímou datovou linkou, která se stala vzorem pro připojení dalších dispečinků a která umožňuje automatické předávání zpráv o poloze a zpoždění vlaků. Současně umožňuje i předávání povelů z dispečinku na opoždění odjezdů vlaků v případě ohrožení návazností.

Centrální dispečink měl svůj vzor v dispečinku DPMB - RIS (RIS se nerovná dispečink DPMB), který byl ve své době jedinečný v celém středoevropském regionu. Na jednom místě shromažďuje data ze všech vozidel DPMB a využívá je k řízení dopravy. CED tato data přebírá. CED tak disponuje informacemi o poloze a aktuální odchylce od jízdního řádu u všech vozidel veřejné dopravy v IDS JMK - vlaků, městské dopravy v Brně a dalších 7 městech s městskou dopravou a regionálních autobusů.

Pohled na Centrální dispečink

Automatické řízení návazností

Systém sleduje automaticky zpoždění všech vozidel a vyhodnocuje možná ohrožení návazností. V takovém případě buď automaticky odesílá přípojům (regionálním autobusům, vozidlům brněnské městské dopravy nebo i pracovníkům ČD) požadavky na čekání nebo upozorní dispečera na nutnost manuálního zásahu. Existující data jsou využívána i pro informování cestujících pomoci informačních panelů na zastávkách (ELP), prostřednictvím mobilních aplikací včetně oficiální aplikace IDS JMK POSEIDON nebo dalších webových služeb třetích stran - například i aplikace DOPRAVA-BRNO.CZ vytvořené ve spolupráci se společností Brněnské komunikace,a.s.

CED rovněž řeší mimořádné situace - zajišťuje náhradní dopravu v regionu záložními autobusy, odklony v případě neprůjezdných komunikací apod. V celém kraji existuje jedna společná informační dopravní telefonní linka se zapamatovatelným číslem: + 420 5 4317 4317.

Obrazovka řídicího systému CED

Řízení provozu IDS JMK

V jízdním řádu každého spoje je předem zadáno, jak dlouho je jeho řidič (případně vlak) povinen vyčkat na konkrétní případně zpožděné přípoje. Řidiči regionálních autobusů i dispečeři mají k dispozici tzv. inverzní jízdní řády, kde jsou tyto informace zobrazeny a kde je zobrazeno i to, zda se řidiči musí vzájemně vidět. Pokud se musí vzájemně vidět, pak je větší míra zodpovědnosti na řidiči. Na přípoj musí čekat tak dlouho, dokud neuběhne nastavený čas a nesmí odjet dříve. V případě, že povinnost se vzájemně vidět není nastavena, pak řidič vykonává pokyny dispečinku (ať už automatické nebo odeslané dispečerem) a o čekání na přípoje se v daném konkrétním případě nemusí zajímat. Aby řidič nemusel stále nahlížet do inverzního jízdního řádu, má údaje z něho nahrané v pokladně na prodej jízdenek.

V IDS JMK mají povinnost čekat na přípoje i vlaky a městská doprava. Doba čekání je však kratší a požadavek v případě vlaků odsouhlasuje regionální dispečer ČD na základě aktuální situace na trati. Celkem je tak v pracovní den cestujícím garantováno více než 30 000 návazností. Informace o garantovaných návaznostech se promítají i do jízdních řádů určených pro veřejnost. V nich jsou u přestupních uzlů tzv. přípojné řádky, které cestujícím poskytují informaci, na který spoj je návaznost garantována.

Prvních několik let řízení provozu v regionu nebylo jednoduchých. Řidič ohlásil telefonem zpoždění svému dispečerovi, ten předal informaci CED a CED zase přes dispečera dopravce navazujícímu spoji. To bylo velmi zdlouhavé. Nyní musí být všechny regionální autobusy vybaveny zařízením MSP. To vysílá informace o poloze vozidla a dispečer na mapovém podkladu prostřednictvím GPS všechna vozidla vidí v aktuální poloze. Automatický systém CED vyhodnocuje skutečnou polohu vozidla a porovnává ji s jízdním řádem. Pokud zjistí problém, automaticky odesílá požadavky na čekání navazujícím spojům, případně informuje dispečera o nutnosti manuálního zásahu a rozhodnutí, zda má navazující vozidlo čekat.

Pokud má řidič zpoždění, může ze zařízení MSP poslat textovou zprávu "očekávám zpoždění". V takovém případě dispečer sleduje, zda automatický systém zprávu předal, zda požadavek na čekání řidič navazujícího spoje přečetl, zda ohlášené zpoždění odpovídá skutečné poloze vozidla, případně zda už je zpoždění natolik velké, že čekání přípoje by negativně dopadalo do celého systému. Takové čekání pak musí zrušit.

Řidič může poslat další předvolené textové zprávy, např. "nesjízdná komunikace", "nehoda", "nepobral jsem cestující" apod. Nestandardní situace může řidič sdělit telefonicky, žádné vytáčení čísla, jen stisknout tlačítko se symbolem telefonu. Stejně jako řidič, i dispečer může poslat řidiči textovou zprávu nebo mu zavolat na zařízení MSP.

Zařízení MSP určené pro sledování polohy a komunikaci s regionálními autobusy

Elektronické informační panely ELP

V IDS JMK se poprvé v České republice podařilo v roce 2007 zprovoznit zastávkové ELektronické informační Panely nazývané zkráceně ELPy. Zobrazují informace o aktuálních odjezdech všech druhů doprav zařazených do IDS JMK. Nejedná se přitom o data dle jízdních řádů, ale přebírány jsou informace o aktuálních odjezdech z Centrálního dispečinku.

V jiných krajích a městech samozřejmě informační panely existovaly již dříve. Ale buď zobrazovaly jen údaje o odjezdech dle jízdních řádů (typicky na autobusových nádražích) nebo byly navázány jen na jednoho dopravce (odjezdy na vlakových nádražích, městské dopravy).

V současné době najdete v Brně a Jihomoravském kraji více než 180 ELPů. Přibližně 130 z nich je pětiřádkových vlastněných a spravovaných KORDIS. Dalších 50 je vlastněno a spravováno DPMB. Oba druhy panelů přebírají údaje z CED.

Jak vlastně ELPy fungují?

Na prvních čtyřech (resp. dvou) řádcích jsou uvedeny nejbližší odjezdy z dané zastávky. V prvním sloupci je číslo linky, za ním cílová stanice. V některých případech následuje číslo nástupiště a zcela vpravo je předpokládaný čas odjezdu s vyznačením nízkopodlažnosti. Dole je panel vybaven samostatným řádkem sloužícím pro zobrazení aktuálních informací o provozu.

Korekce časů odjezdů na ELPech má určitou míru přesnosti. Je dána intervalem odesílání informací o zpoždění z vozidel a dobou, během níž jsou tyto zprávy zpracovány. V reálném provozu jsou tak ELPy schopny korigovat čas odjezdu podle údaje obdrženého z předposlední zastávky. Pokud vozidlo během následující jízdy získá další zpoždění (např. z důvodu zdržení na křižovatce), taková zpráva již do centra pro zpracování údajů pro ELP nedorazí. Občas se proto může stát, že odjezd z ELPu zmizí dříve, než vozidlo na zastávku přijede či obráceně.

Cestující mohou snadno na panelu zjistit, zda je odjezd korigován o případné zpoždění vozidla, anebo zda je uveden pouze odjezd podle jízdního řádu. Pokud před časovým údajem svítí značka ±, nemá systém o vozidle aktuální informace a zobrazuje se odjezd podle jízdního řádu. Vozidlo v tomto případě může přijet později, než je uvedeno na obrazovce. Pokud je časový údaj bez znaku ±, pak je systém s vozidlem v kontaktu a vozidlo by mělo vykonat odjezd podle údaje uvedeného na ELPu. Panely jsou vybaveny i dalšími funkcemi. Zmínit lze například kamery, které umožňují CED sledovat aktuální situaci v daném uzlu. Panely jsou vybaveny i zařízením, které nevidomým sdělí místo, kde se panel nachází a informuje je o odjezdech následujících spojů.

Pětiřádkový typ informačního panelu ELP

Aplikace IDS JMK POSEIDON

Společnost KORDIS JMK se dlouhodobě snaží zjednodušit cestujícím jak přístup k informacím o integrované dopravě, tak nabídnout i možnost modernějšího způsobu zakoupení jízdního dokladu. Proto zprovoznila aplikaci pro chytré mobilní telefony IDS JMK POSEIDON, která cestujícím jednoduchým způsobem nabízí nejen aktuální informace o integrované dopravě, ale dá rovnou i možnost zakoupení jízdního dokladu. Jedná se o první aplikaci svého druhu v České republice. Je funkční ve všech třech hlavních mobilních operačních systémech.

Aplikace nabízí: informace o odjezdech z nejbližších nebo oblíbených zastávek; možnost si vyhledat spojení a rovnou si zakoupit elektronickou jízdenku; dozvědět se informace o výlukách a změnách v dopravě; podle své polohy nalézt na mapě nejbližší zastávky a zobrazit si odjezdy z těchto zastávek; možnost stáhnout si jízdní řády, plány sítě linek a dalších informace a dostat se k nim následně, i když je mobil mimo připojení k internetu.

Rovněž pro tuto aplikaci jsou velmi důležitá data poskytovaná Centrálním dispečinkem, protože nosným prvkem je poskytování aktuální odjezdů ze zastávek. Informace o aktuálních odjezdech z oblíbených zastávek je nyní možné zobrazit přímo i na webu www.idsjmk.cz. Alternativní zobrazení odjezdů přes webové rozhraní je připraveno i pro starší mobilní telefony neumožňující instalaci aplikace IDS JMK

POSEIDON.

Aplikaci IDS JMK POSEIDON naleznete na www.idsjmk.cz/poseidon.

Aplikace IDS JMK POSEIDON - informace o odjezdech a koupě elektronické jízdenky

API centrálního dispečinku

KORDIS JMK od počátku budování Centrálního dispečinku usiloval o otevřenost dat o jízdních řádech i poloze vozidel pro další subjekty. S tímto záměrem jsou proto uzavřeny smlouvy se všemi dopravci IDS JMK a KORDIS tak poskytuje data zájemcům zejména z řad neziskových aktivit jako je například známý systém zobrazující polohu vozidel IRIS. KORDIS JMK poskytuje data o jízdních řádech také společnostem Google a Seznam, která využívají ve svých mapových vyhledávačích.

Aplikaci iRIS naleznete na iris.bmhd.cz.

Aplikace DOPRAVA-BRNO.CZ

Aplikace DOPRAVA-BRNO.CZ na základě dat o poloze vozidel provozovaných na linkách IDS JMK (Dopravního podniku města Brna, regionálních autobusů i vlaků) automaticky počítá a zobrazuje vytíženost silniční sítě v Brně a Jihomoravském kraji. Dále zobrazuje uzavírky komunikací, aktuální dopravní nehody, dopravní kamery a v neposlední řadě i vytíženost parkovacích míst v Brně. KORDIS JMK ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi doplnil mobilní verzi aplikace o zobrazení aktuální polohy vozidel veřejné dopravy IDS JMK na mapě. V jedné mobilní aplikaci teď mohou uživatelé nejen sledovat vytíženost komunikací, ale i pohyb vozidel veřejné dopravy na celé jižní Moravě. Pomůže to zejména v případě dopravních kalamit, ale i při běžném cestování. Pomocí aplikace je snadné zjistit polohu vozidla, na které cestující čeká, zobrazit aktuální odjezdy za zastávek, sledovat průjezdy zastávkami nebo sledovat trasu vozidla. Aplikace zahrnuje všechna vozidla IDS JMK včetně vlaků. Jedná se o první aplikaci v ČR i sousedních zemích, která na jedné mapě zobrazuje aktuální polohy všech vozidel veřejné dopravy - vlaků, regionálních autobusů, tramvají, trolejbusů i městských autobusů. V současné době je aplikace k dispozici pro mobilní telefony s operačním systémem Android, která je nejvíce rozšířená platforma mobilních telefonů. Lze bezplatně nainstalovat prostřednictvím aplikace Play. Počítá se však s tím, že postupně bude dostupná i pro další platformy.

Aplikaci DOPRAVA-BRNO naleznete na www.doprava-brno.cz.

VYHLEDÁVAČ SPOJENÍ
Klikněte pro výběr dne
Přidat přestup (max. 3 přestupy)
Příjezd / Odjezd
Všechna spojení / Nízkopodlažní spojení
Prohodit Z / Do
Obsahuje spojení
do 30.06.2020
poseidon_banner
RYCHLÉ ODKAZY
Logo KORDIS JMK, organizátora IDS JMK
Informace a podněty:
Telefon: 5 4317 4317
[email protected]
KORDIS JMK je členem:
EDITS
KORDIS JMK se účastní následujících projektů EU:
CENTROPE
kudyznudy.cz
Na provoz IDS JMK přispívá:
Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a obce Jihomoravského kraje