Logo IDS JMK
Integrovaný dopravní systém
Jihomoravského kraje
Oficiální stránky Statutárního města Brna
Oficiální stránky Jihomoravského kraje
Česky
English
Deutsch
Russia
Esperanto
5 4317 4317
Facebook
[email protected]
DOSTÁVEJTE INFORMACE
O ZMĚNÁCH V DOPRAVĚ

 
 
Informace k ochraně osobních údajů.
ZMĚNY V POSEIDONU
Upozorňujeme, že přihlášení pod tímto textem je pouze do staré verze POSEIDONU. Údaje z nové verze najdete přímo ve svém mobilním zařízení. Stará verze POSEIDONU přestane prodávat jízdenky 30. 4. 2018. Nainstalujte si novou verzi!

Můj IDS JMK

Zapomenuté heslo
Registrace

Anketa

oprava
Co vám nejvíc chybí při stávající karanténě?
Kontakty s ostatními lidmi, známými, kolegy…
Návštěvy restaurací, klubů, barů…
Návštěvy sportovišť, welnesů, tréninky…
Možnosti nakupovat …
Kultura, divadla, kino, muzea…
Možnost městského života, ruch na ulicích …
Něco jiného…
Všimli jste si v záplavě informací o koronaviru, jaké je venku krásné jaro?
Určitě, ano…
Ani ne, mám jiné starosti…
Celkem hlasovalo 1432 osob.

Projekty realizované s podporou EU

PROJEKT YouMOBIL

V dubnu roku 2019 byl zahájen projekt YOUMOBIL zaměřený na mobilitu mladých lidí žijících ve venkovských oblastech. Do projektu je zapojeno osm partnerů z celkem šesti evropských zemí (Německo, Itálie, Slovensko, Chorvatsko, Polsko a Česká republika).

Ukončení projektu je plánováno na rok 2021. Celkový rozpočet činí 1,8 milionu euro, z něhož 1,5 milionu bude hrazeno z programu Interreg Central Europe.

Projekt si klade za cíl zatraktivnit veřejnou dopravu pro mladé lidi, aby upřednostnili její užívání před používáním osobního automobilu. Toho chce dosáhnout zlepšením návaznosti spojů veřejné dopravy mezi hlavními dopravními uzly a okrajovými oblastmi.

Jedním z pilířů projektu je obnova nepoužívaných nádražních budov a jejich alternativní využití. V případě Jihomoravského kraje jednáme o spolupráci s obcí Hevlín. Součástí projektu jsou tři letní akce pro mladé lidi, kteří získají možnost procestovat města ostatních partnerů projektu a své zkušenosti a zážitky budou sdílet na sociálních sítích. První akce proběhla již toto léto a zde můžete vidět výsledky tří skupin cestovatelů:


Více informací naleznete na webových stránkách projektu: zdePROJEKT CORCAP

Společnost KORDIS JMK realizuje projekt CORCAP zaměřený na zlepšení konektivity mezi německými přístavy a Českou republikou, Slovenskem a Maďarskem. Projekt byl zahájen v roce 2019 a očekává se, že bude dokončen v roce 2023.

Do projektu se zapojeno celkem 10 partnerů ze 4 evropských zemí (Německo, Česká republika, Slovensko a Maďarsko). Celkový rozpočet činí 2,5 milionů euro, z něhož 2,1 milionu bude hrazeno z programu Central Europe.

Koridor OEM (Orient/Východo-středomořský koridor) se v současné době potýká s nedostatečnou kapacitou, což má za důsledek překážky pro efektivní nákladní dopravu. Hlavní cílem projektu je učinit nákladní dopravu v úseku Rostock-Budapešť efektivnější a ekologičtější. Vedoucím partnerem je Saské státní ministerstvo vnitra, které bude dohlížet na hladký průběh projektu a zajistí naplnění stanovených cílů. KORDIS JMK bude v rámci projektu realizovat průzkum kamionové dopravy na území Jihomoravského kraje a České republiky. Získané poznatky z projektu budou využity v oblasti dopravy, logistiky a regionálního rozvoje. Zlepšení spolupráce na poli nákladní dopravy a prostorového plánování a lepší využití stávající infrastruktury povede k nastolení udržitelného rozvoje a učiní tak města ve střední Evropě lepším místem pro život.

Více informací naleznete na webových stránkách projektu: zdePROJEKT SUBNODES

Projekt SubNodes má za cíl zlepšit dostupnost území veřejnou dopravou v širším okolí transevropské dopravní sítě TEN-T. Společným tématem devíti projektových partnerů z šesti zemí je posílení významu přestupních uzlů ve venkovských a z hlediska dopravy izolovaných oblastech. V přestupních uzlech lokálního a regionálního významu (anglicky sub-nodes) dochází k výměně cestujících místní dopravy a dopravy regionální, která zajišťuje spojení s hlavními železničními uzly na síti TEN-T. Ambicí projektu je pomocí strategií, operativních plánů a pilotních opatření vytvořit či zlepšit přestupní vazby v těchto uzlech a přispět tak k lepší dostupnosti mezinárodních železničních spojení na transevropské dopravní síti pro obyvatele venkovských oblastí.

KORDIS JMK jako jeden z partnerů projektu se zaměří na přestupní uzly, kde lze v budoucnu očekávat nahrazení autobusových linek vlaky po realizaci plánovaných staveb a modernizaci železniční infrastruktury v Jihomoravském kraji.

Více informací naleznete na webových stránkách projektu: zdePROJEKT PERIPHERAL ACCESS

Zatímco veřejná doprava a inovativní služby jako sdílení aut, půjčovny jízdních kol či elektromobilů nabízejí cestujícím celou řadu možností, jak cestovat v městských aglomeracích, jinak je tomu v odlehlých venkovských oblastech. Projekt Peripheral Access usiluje o zlepšení mobility obyvatel na venkově - v zázemí měst, i v příhraničí, kde si dnes mnozí nedokáží představit život bez používání vlastních automobilů.

Cílem projektu, který je realizován v rámci operačního programu Interreg Centreal Europe a spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, je zlepšit dostupnost venkovských oblastí veřejnou dopravou či kombinací veřejné a individuální dopravy. K propojení těchto dvou druhů dopravy budou využity inteligentní komunikační technologie (web a mobilní aplikace), bude vytvořena institucionální spolupráce s místními samosprávami a budou realizovány marketingové kampaně na podporu využití nových řešení.

Na jižní Moravě se budou zmíněné aktivity týkat zejména zavedení cyklobusů na Znojemsku a podpory cestovního ruchu souvisejícího s využíváním veřejné dopravy v příhraničí.

Více informací naleznete na webových stránkách projektu: zde

Aktuality můžete rovněž sledovat na facebooku: zdeProjekt Linking Danube

Projekt Linking Danube je zaměřen na propojení vyhledávačů spojení a informačních systémů pro cestující v Podunají. Partneři projektu z Rakouska, České Republiky, Slovenska, Maďarska, Slovinska a Rumunska usilují o zlepšení stavu v poskytování informací o přeshraničních spojeních veřejnou dopravou. Zejména pro potřeby dojíždějících a turistů bude vytvořen mezinárodní vyhledávač spojení, který propojí existující systémy jednotlivých partnerských regionů.

Nedílnou součástí projektu je také snaha o zlepšení dopravní dostupnosti méně osídlených oblastí v příhraničí, zavedením tzv. spojů na zavolání, neboli spojů, které jsou sice uvedeny v pravidelném jízdním řádu, jejich jízdu je však třeba včas před pravidelným odjezdem objednat, jinak nejedou.

Projekt Linking Danube, který je realizován z operačního programu Interreg DANUBE a spolufinancován z Evropského fondu pro Regionální rozvoj, bude usilovat mimo jiné o implementaci těchto spojů na zavolání do vyhledávačů spojení, tak aby měli cestující k dispozici všechny potřebné informace pro využití tohoto inovativního způsobu obsluhy veřejnou dopravou.

Aktuality jsou zveřejňovány v pravidelném newsletteru.

Více informací naleznete na webových stránkách projektu: zde

Aktuální newsletter o projektu:zde
Newsletter o projektu:zdePROJEKT SOLEZ

Cílem projektu SOLEZ je přispět ke snížení negativních dopadů dopravy na životní prostředí v tzv. funkčních urbanizovaných územích (FUA). Tímto termínem jsou označována území v okolí velkých měst, do nichž dojíždí za svými pracovními, školními i volnočasovými aktivitami významný podíl obyvatel z okolních obcí. Snahou partnerů projektu je realizovat opatření v oblasti managementu mobility a omezit tak zbytnou automobilovou dopravu v centrech měst.

Projekt sdružuje města, která pracují na řešeních v oblasti nízkouhlíkové mobility, s cílem zlepšit jejich strategie a vytvořit "chytré" služby a produkty podporující fungování nízkoemisních zón (NEZ) a jiných opatření snižujících negativní působení dopravy na životní prostředí. Vybraných obcí v zázemí města Brna se tyto služby budou týkat zejména parkování osobních automobilů v přestupních terminálech IDS JMK.

Základní informace o projektu zdeSpolupráce mezi jižní Moravou a Západním Slovenskem

V roce 2013 s přispěním Fondu mikroprojektů Programu přeshraniční spolupráce Česká republika a Slovenská republika KORDIS JMK realizoval projekt Studie možnosti rozvoje přeshraniční veřejné dopravy mezi jižní Moravou a západním Slovenskem včetně realizace pilotních opatření. Cílem tohoto projektu bylo identifikovat dopravní potřeby na rozhraní mezi Jihomoravským krajem a Trnavským a Trenčianským krajem a navrhnout opatření, která tyto potřebu budou řešit. Výsledkem projektu bylo zhotovení studie, která shrnuje zjištěné skutečnosti a navrhuje možnosti rozvoje přeshraniční veřejné dopravy.

Výslednou studii si můžete prohlednout zdeCentral Europe (1K)

Spolupráce mezi jižní Moravou a Dolním Rakouskem

V letech 2013 a 2014 s přispěním Fondu malých projektů jižní Morava - Dolní Rakousko probíhá "Pilotní projekt rozvoje přeshraničních vazeb v oblasti veřejné dopravy mezi jižní Moravou a Dolním Rakouskem". Jeho cílem je propagovat přeshraniční veřejnou dopravou mezi oběma regiony a ověřit možnosti a využití nových spojů. Záměrem je zlepšit především dopravní obsluhu Vranovska a Znojemska. V oblasti autobusové dopravy bylo cílem propojit Znojmo, Vranov a Vratěnín s rakouským Drosendorfem a vytvořit tak zajímavá dopravně-turistická propojení. Tento záměr se podařilo naplnit, již od roku 2013 je schválen jízdní řád s prodloužením linky 816. V roce 2013 z důvodu uzavírky komunikace nemohla být linka provozována, v roce 2014 by jejímu provozu již nic nemělo bránit. O toto spojení projevují zájem obce, občané i organizace z obou stran hranice. Druhým projektem mělo být rozšíření uznávání jízdních dokladů IDS JMK v úseku Šatov - Retz. I přes řadu jednání však o toto neprojevil rakouský dopravce ÖBB zájem.Central Europe (1K)

Projekt EDITS

Central Europe (1K) Projekt EDITS - Evropská digitální dopravní infrastrukturní síť pro inteligentní dopravní systémy - je zaměřen na podporu mobility obyvatel středoevropského regionu.

Do projektu je zapojeno celkem 13 partnerů včetně společnosti KORDIS JMK. Jejich společným cílem je poskytnout koncovým uživatelům spolehlivé informace pro jejich plánovanou nebo právě realizovanou přepravu, a to nejen na národní, ale i mezinárodní úrovni. Za účelem dosažení tohoto cíle budou navržena opatření, jež umožní výměnu dopravně-telematických dat na území pěti evropských zemí (v Rakousku, České republice, Maďarsku, Itálii a na Slovensku).

Projekt EDITS je realizován v rámci operačního programu Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE spolufinancovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj.

  • Tisková zpráva vydaná při příležitosti 1. setkání účastníků projektu ve Vídni.

Central Europe (1K) Edits (1K)

Projekt RAILHUC

usmev (1K) Projekt RAILHUC - Železniční uzlová města a TEN-T sítě z Operačního programu Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE je spolufinancovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj. Na projektu se podílejí partneři a přidružené instituce z 8 zemí EU, z České republiky jsou zastoupeny Kraj Vysočina a společnost KORDIS JMK, spol. s r.o.

Projekt si klade za cíl zprostředkovat výměnu zkušeností mezi železničními uzly v oblasti integrace místní a regionální dopravy do národních a transevropských sítí a nalézt tak nová řešení jak pro posílení významu železniční dopravy v partnerských regionech, tak pro podporu dostupnosti Střední Evropy různými způsoby dopravy.

  • Tisková zpráva vydaná při příležitosti 1. setkání účastníků projektu v Bologni.
  • Tisková zpráva vydaná při příležitosti konání konference VIZE 2030: Možnosti rozvoje vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR.
  • Tisková zpráva vydaná k příležitosti Konference o rozvoji železniční dopravy v Maďarsku a střední Evropě.
  • Tisková zpráva vydaná k příležitosti ukončení projektu.

Modřice (1K)

Modřice, smyčka, zázemí pro cestující

usmev (1K) Modřice (1K) V rámci projektu bude v prostoru terminálu Modřice, smyčka vybudována budova zázemí pro cestující. Přestupní terminál je plně zapojen do Integrovaného dopravního systému. Koordinátorem tohoto systému je předkladatel žádosti společnost KORDIS JMK, spol. s r.o., založená Jihomoravským krajem a městem Brnem.
Modřice (1K) Jedná se o významný přestupní uzel IDS JMK na jižním okraji Brna, který slouží pro přestup mezi regionálními a městskými autobusy a tramvajemi. Cílem projektu je vybudovat moderní zázemí, které výrazně zvýší komfort cestujících včetně handicapovaných občanů a povede k nárůstu počtu cestujících z okolních obcí.

Modřice (1K)

Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy AT-CZ

usmev (1K) Za účelem přesné identifikace přeshraničních spojů veřejné dopravy (VD) měla být zhotovena analýza potenciálu pro příhraniční prostor mezi Českou republikou a Rakouskem. Projektové území tvořily kraje Jihomoravský, Jihočeský a Vysočina, dále pak rakouské spolkové země Horní Rakousko a Dolní Rakousko s jejich územím severně od Dunaje.


O projektu:
V rámci projektu byla vytvořena pracovní skupina složená ze zástupců jednotlivých správních celků, která byla v rámci čtyřech periodicky uskutečněných projektových pracovních setkání průběžně informována o daném stavu zpracování. Z toho vyplynul společný interaktivní plánovací proces, který umožnil stanovení stěžejních obsahů na základě jednotlivých kroků zpracování projektu. Jednotlivé hlavní pracovní body resp. tematické oblasti a příslušné výstupy jsou shrnuty v jednotlivých kapitolách této zprávy. Kromě vymezení a podrobného demografického šetření projektového území byla v samostatné kapitole řešena intenzita přeshraniční dopravy mezi Rakouskem a Českou republikou. Zde se ukázalo, že díky existujícím resp. ze strany krajů (CZ) a spolkových zemí (AT) přímo poskytnutým dopravním údajům nebyla nutná šetření v tak velkém rozsahu, jak se předpokládalo na začátku projektu. Následně byly stanoveny dopravní proudy resp. dopravní vztahy v pravidelné dojížďkové dopravě za zaměstnáním a vzděláním resp. turistické dopravě, primárně relevantní pro potenciální přeshraniční veřejnou dopravu, přičemž byly kromě aktuální situace zohledněny také potenciální zdroje a cíle (např. „Points of interest“ v cestovním ruchu). Byla také zpracována stávající situace v přeshraniční veřejné dopravě mezi Českou republikou a Rakouskem, stejně jako všeobecné aspekty plánování v souvislosti s přeshraničními nabídkami VD. Nejvýznamnějším stěžejním bodem projektu bylo navržení nových přeshraničních nabídek VD, které se zakládají na analýze výše uvedených potenciálních zdrojů a cílů. Byly naplánovány jednotlivé trasy linek a navrženy příslušné jízdní řády.

Modřice (1K)
VYHLEDÁVAČ SPOJENÍ
Klikněte pro výběr dne
Přidat přestup (max. 3 přestupy)
Příjezd / Odjezd
Všechna spojení / Nízkopodlažní spojení
Prohodit Z / Do
Obsahuje spojení
do 30.06.2020
poseidon_banner
RYCHLÉ ODKAZY
Logo KORDIS JMK, organizátora IDS JMK
Informace a podněty:
Telefon: 5 4317 4317
[email protected]
KORDIS JMK je členem:
EDITS
KORDIS JMK se účastní následujících projektů EU:
CENTROPE
kudyznudy.cz
Na provoz IDS JMK přispívá:
Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a obce Jihomoravského kraje